PCB Webshop

Nieuw

TS-OTL 2022

€59.95
Nieuw

TS-OTL 2022

€59.95

PCB's voor de bouw van een versterker zonder uitgangstrafo's (OTL). Het vermogen van deze versterker bij 8 Ohm luidsprekerimpedantie is 32 Watt, en bij 4 Ohm 50 Watt. Beide kanalen zijn gescheiden opgebouwd. De versterker kan daardoor ook als 2 mono-blokken gebouwd worden. De voorversterking wordt verzorgd door een dubbeltriode buisje (de ECC 88) die parallel geschakeld wordt. Deze schakeling is opgebouwd zonder enige vorm van tegenkoppeling. Hierdoor is het buizenkarakter goed bewaard gebleven. Verder zijn de kenmerken ruimtelijk, snel met natuurlijke details en een stevige dynamiek. De schakeling is ook minimalistisch opgebouwd. Dus makkelijk zelf te bouwen. De gloeispanning voor de ECC 88 wordt verzorgd door een Tentlabs module, die gemonteerd kan worden boven op de voedingsprintplaat. Je hebt voor elk kanaal 1 module nodig. De module is instelbaar en in staat om van een aangeboden 6,3 Vac een zeer stabiele 6,3 Vdc te maken. Hiermee wordt brom voorkomen in het voorversterkingstraject. Bijpassende voedingstrafo's zijn de VDV TS-2022-OTL-MAINS en kun je hier bestellen.

De BOM voor de audioprint kun je hier bestellen. Let op: De Bom is voor 1 print.
De BOM voor de voedingsprint kun je hier bestellen. Let op: De BOM is voor 1 print.

De heatsink samen met de power Mosfets kun je tegelijk op deze site bestellen. 

2x Exicon ECX10N20 TRANSISTOR MOSFET

2X Exicon ECX10P20 TRANSISTOR MOSFET
2x Heatsink

De Tentlabs module, de buisvoetjes en de Ecc88 kun je tegelijk op deze site bestellen.

2x Buisvoeten

2x Tentlabsmodules

2x ECC88

 

PCB’s for building an amplifier without output transformers (OTL). The power of this amplifier at 8 Ohm speaker impedance is 32 Watt, and at 4 Ohm 50 Watt. Both channels are constructed separately. Therefore, the amplifier can also be built as 2 mono blocks. The pre-amplification is provided by a double triode tube (the ECC 88) that is connected in parallel. The circuit is built without any form of negative feedback. As a result, the tube character has been well preserved. Furthermore, the characteristics are spacious, fast with natural details and a solid dynamic. The circuit is also minimalistic. So easy to build yourself. The filament voltage for the tube is provided by a Tentlabs module, which can be mounted on top of the power supply board. You need 1 module for each channel. The module is adjustable and able to convert a 6.3 Vac to a very stable 6.3 Vdc. This prevents hum in the pre-amplification path. Matching power transformers are the VDV TS-2022-MAINS and can be ordered here.

You can order the BOM for the audio print here. Please note: The BOM is for 1 print.
You can order the BOM for the power supply PCB here. Please note: The BOM is for 1 print

You can order the heatsink along with the power Mosfets at the same time on this site.

2x Exicon ECX10N20 TRANSISTOR MOSFET

2X Exicon ECX10P20 TRANSISTOR MOSFET
2x Heatsink

You can order the Tentlabs module, the tube sockets and the Ecc88 at the same time on this site.

2x tube sockets

2x Tentlabs modules

2x ECC88


Shipment inside EU: no extra charges.
Shipment outside EU: Product taxes are charged to you by customs at importation.

TRANS PP-80 pcb

€77.31

TRANS PP-80 pcb

€77.31

Deze set printen bestaat uit 2 voedingsprinten, 2 Trans audio-driver printen, 10 soic-8 naar dip-8 printjes en 2 ALPS volume potmeter printen. Deze push-pull versterker met TRANS technologie kan maar liefst 80+ watt vermogen leveren. Het is een hybride versterker, maar wel met het typische "buizengeluid". De versterker heeft een goede luidsprekerdemping omdat de uitgangstransformatoren met een lage impedantie worden aangestuurd. Verder is een lage vervorming een kenmerk van de TRANS-technologie. De versterker is vrij eenvoudig te bouwen. Hij kan in een kast worden gebouwd, maar 2 mono-blokken zijn ook mogelijk. Voor de bijpassende voedingstransformator klik hier. Let op: Je hebt 2 voedingstrafo's nodig voor de PP80. Voor de uitgangstransformatoren klik hier. Een uitgebreid verslag door Menno van der Veen in Audioxpress met een gedetailleerde bouwbeschrijving is te vinden in onderstaande link.

Klik hier voor informatie en bouwbeschrijving.

Klik hier voor de BOM van de voeding.  Let op: de BOM is voor 1 print.

Klik hier voor de BOM van de audio-driver.  Let op: de BOM is voor 1 print.

This set of PCBs includes 2 power supply PCBs, 2 Trans audio driver PCBs, 10 soic-8 to dip-8 PCBs and 2 ALPS volume potentiometer PCBs. This push-pull amplifier with TRANS technology can deliver as much as 80+ watts of power. It is a hybrid amplifier, but with the typical "tube sound." The amplifier has good speaker attenuation because the output transformers are driven with low impedance. Furthermore, low distortion is a feature of TRANS technology. The amplifier is quite easy to build. It can be built in one cabinet, but 2 mono blocks are also possible. For the matching power supply transformer click here. Note: You need 2 power transformers for the PP80. For the output transformers click here. An extensive report with a detailed construction description by Menno van der Veen in Audioxpress can be found in the link below.

Click here for information and construction description.

Click here for the BOM of the power supply. Please note: the BOM is for 1 print
Click here for the BOM of the audio-driver.   Please note: the BOM is for 1 print

 

 

Shipment inside EU: no extra charges.
Shipment outside EU: Product taxes are charged to you by customs at importation.

TRANS SE-18 PCB

€35.00

TRANS SE-18 PCB

€35.00


1 set printen bestaande uit een voedingsprint en een audioprint (stereo), De printen zijn gebaseerd op het Trans SE-18 schema van Menno van der Veen. De audioprint bestaat uit 4 zogenaamde "Menno-cellen" samengevoegd op 1 print. De bijbehorende Transformator-kit kun je hier bestellen.

Klik hier voor het artikel en meer informatie.
Klik hier voor de bom van de voeding.
Klik hier voor de bom voor de audioprint.

1 set of PCBs consisting of a power supply PCB and an audio PCB (stereo). The PCBs are based on the Trans SE-18 scheme by Menno van der Veen. The audio print consists of 4 so-called "Menno cells" combined on one print. You can order the corresponding Transformer kit here.

Click here for the article and more details.

Click here for the power supply BOM.
Click her for the audio print BOM.

Shipment inside EU: no extra charges.
Shipment outside EU: Product taxes are charged to you by customs at importation.Inschakelstroombegrenzer met ingebouwde spanningsverdubbelaar. Men plaatst deze begrenzer tussen de aan/uit schakelaar en primaire wikkeling van de voedingstrafo. Op het moment dat de versterker ingeschakeld wordt, vertoont de voedingstrafo en de buffercondensator van de voeding even een moment kortsluitgedrag. Er loopt dan een flinke stroom door de zekering, met als gevolg dat de zekering doorbrandt. Deze schakeling zorgt ervoor dat deze grote stroom eerst door een aantal weerstanden geleid wordt, om vervolgens overbrugd te worden door het relais.

Het relais wordt aangesloten op de 6,3VAC aftakking van de gloeispanning van de trafo. Door de ingebouwde spanningsverdubbelaar die dan ongeveer 12V gelijkspanning aan de uitgang levert, kan men hier een ledje aansluiten voor bv. een aan/uit schakelaar.

Klik hier voor de BOM.

Inrush current limiter for power transformers.

Inrush current limiter with built-in voltage doubler. This limiter is placed between the on/off switch and the primary winding of the power transformer. At the moment the amplifier is turned on, the power transformer and the buffer capacitor of the power supply show a momentary short circuit behavior A large current then flows through the fuse, resulting in the fuse blowing. This circuit ensures that this large current is first passed through some resistors and then bridged by the relay. The relay is connected to the 6.3VAC tap of the filament voltage of the transformer Due to the built-in voltage doubler, which then supplies approximately 12V DC voltage at the output, you can connect an LED here for, for example, an on/off power switch.

Click here to view the BOM.

Shipment inside EU: no extra charges.
Shipment outside EU: Product taxes are charged to you by customs at importation.

 

 

 

PCB voor Alps type RK27 Volume Log Stereo. Bij deze printplaat is de Audio-GND voor de linker -en rechterkanaal gescheiden, maar kan ook eventueel samengevoegd worden d.m.v. een draadbrug. Een gescheiden Audio-GND is handig als men de audio-GND van beide kanalen gescheiden wil houden tot aan de ingang van de versterker.

 

PCB for Alps type RK27 Volume Log Stereo. With this circuit board, the Audio GND for the left and right channel is separated, but can also be combined by means of a wire bridge. A separate Audio GND is useful if you want to keep the audio GND of both channels separate up to the input of the amplifier.

Shipment inside EU: no extra charges.
Shipment outside EU: Product taxes are charged to you by customs at importation.

  • Erwin Reins PCB’s that are based on “ir. bureau Vanderveen & TubeSociety” amplifier designs (see https://mennovanderveen.nl) are traded with unique approval from Menno van der Veen.