Meten met Arta

Wat betekent Arta.  Arta is de afkorting voor Audio Real Time Analysis.  Het is een krachtig meetprogramma om diverse soorten audiocomponenten door te meten. De auteur van dit programma is Ivo Mateljan. Arta bestaat in principe uit drie programma's, namelijk Arta, Steps en Limp. 

Wat kun je o.a. meten met Arta?

 • Spectrum Analyse metingen.
 • Impulsrespons metingen.
 • Frequentiebereik metingen.
 • Intermodulatievervorming metingen.

Wat kun je meten met Steps?

 • De harmonische vervorming bij variabele frequenties, maar bij constante Amplitude.
 • De harmonische vervorming als functie van de amplitude (dual channel meting).
 • De lineariteit van versterkers.

Wat kun je meten met Limp?

 • De impedantie van luidsprekers.
 • De uitgangsimpedantie van versterkers.

 

Wij beperken ons tot het meten van buizenversterkers.

 

Wat gaan we o.a. meten aan buizenversterkers?

 • Harmonische vervorming (THD), gemeten bij 1 Watt. (Arta)
 • Versterkingsfactor. (Arta)
 • Frequentiebereik. Dit is afhankelijk van het bereik van de geluidskaart. (Arta, Steps, oscilloscoop)
 • Maximaal vermogen (oscilloscoop).
 • Lineariteit. (Steps)
 • Instortgedrag van uitgangstransformatoren (UGT). (Steps)
 • Uitgangsimpedantie. (Limp)
 • Meten van voedingsresten en resonanties. (Arta)

 

Wat hebben we nodig om goed te kunnen meten met ARTA?

 • Een PC of laptop met een goede interne of externe geluidskaart.
 • Een signaalverzwakker, want versterkers geven meer signaal af aan de uitgang, dan de ingang van de geluidskaart aankan. De maximale input van geluidskaarten ligt rondom de 1Vrms. Daarom moet er altijd voor de veiligheid een signaalverzwakker tussen. Dit is meestal een verzwakker die 10x verzwakt (-20dB). Dat kan een simpele kabel zijn met een verzwakker-schakeling ertussen, zoals op de afbeelding hieronder, of een luxere versie zoals de ARTA-2 meetunit (onderste foto). Het meten blijft in principe hetzelfde.

Measure with Arta

What does Arta mean?

Arta is the abbreviation for Audio Real Time Analysis. It is a powerful measurement program for testing various types of audio components. The author of this program is Ivo Mateljan. Arta consists of three main programs: Arta, Steps, and Limp.

What can you measure with Arta?

 • Spectrum Analysis measurements
 • Impulse response measurements
 • Frequency range measurements
 • Intermodulation distortion measurements

What can you measure with Steps?

 • Harmonic distortion at variable frequencies but with constant amplitude
 • Harmonic distortion as a function of amplitude (dual-channel measurement)
 • Amplifier linearity

What can you measure with Limp?

 • The impedance of speakers
 • The output impedance of amplifiers

We limit ourselves to measuring tube amplifiers.

What will we measure in tube amplifiers?

 • Harmonic distortion (THD), measured at 1 Watt (Arta)
 • Gain factor (Arta)
 • Frequency range, depending on the sound card's range (Arta, Steps, oscilloscope)
 • Maximum power (oscilloscope)
 • Linearity (Steps)
 • Collapse behavior of output transformers (UGT) (Steps)
 • Output impedance (Limp)
 • Measuring power supply residues and resonances (Arta)

What do we need for accurate measurements with ARTA?

 • A PC or laptop with a good internal or external sound card
 • A signal attenuator, because amplifiers output more signal than the input of the sound card can handle. The maximum input of sound cards is around 1Vrms. Therefore, for safety, a signal attenuator is always needed. This is usually an attenuator that reduces the signal by 10 times (-20dB). It can be a simple cable with an attenuator circuit in between, like in the image below, or a more advanced version like the ARTA-2 measurement unit (bottom photo). The measurement process remains essentially the same.

 

 

 

 

 

Voor gebruiksgemak hanteer ik de Arta-2 meetunit als signaalverzwakker. Dit apparaat kan het signaal 10x of 100x verzwakken, maar het kan ook 10x versterken, bijvoorbeeld voor het meten van een phonoversterker. Met de ingebouwde koppelcondensatoren is het ook mogelijk om hoogspanningen te meten. Daarnaast dient het als een uitstekende voorversterker voor het testen van je eindversterker. De Arta-2 meetunit, ontworpen door Ir. Menno van der Veen en geproduceerd door Guido Tent (Tentlabs), is zelf te bouwen en te bestellen via mijn webshop, waar ook een bouwbeschrijving beschikbaar is.

For convenience, I use the Arta-2 measurement unit as a signal attenuator. This device can attenuate the signal by 10x or 100x, but it can also amplify it by 10x, for example, when measuring a phono amplifier. With the built-in coupling capacitors, it is also possible to measure high voltages. Additionally, it serves as an excellent preamplifier for testing your power amplifier. The Arta-2 measurement unit, designed by Ir. Menno van der Veen and produced by Guido Tent (Tentlabs), can be built and ordered through my webshop, where a construction manual is also available.